Przejdź do treści

Statut

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „ÓSEMKA”

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Janasa 11

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 §1

Uczniowski Klub Sportowy „ÓSEMKA” zwany dalej “Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków. Klub może również posługiwać się skróconą nazwą UKS „ÓSEMKA”, czas trwania klubu jest nieograniczony.

§2

 1. Terenem działania klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa nr 8 w Tarnowskich Górach 42-612, ul. Janasa 11.

§3

 1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą – prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z własnym statutem i regulaminami.

 2. Klub samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

 3. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych, a także organizacji o podobnym profilu działania.

 4. Klub jest stowarzyszeniem neutralnym pod względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym.

 5. Klub jest organizacją o celach nie zarobkowych a wszystkie uzyskane w trakcie działalności dochody przeznaczone są na realizację zadań statutowych.

 6. W celu zrekompensowania utraconych korzyści i poniesionych kosztów związanych z wykonaniem zadań statutowych na rzecz Klubu przez członków Zarządu UKS Ósemka mogą być wypłacane świadczenia pieniężne zgodnie z regulaminem.

 7. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

§4

 1. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art.7 ust. 4 i 5 i 6  ustawy o sporcie i z tego tytułu podlega ewidencji przez Starostę właściwego ze względu na siedzibę Klubu oraz posiada osobowość prawną.

 2. Klub jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją sportową działającą w oparciu o zrzeszonych w nim członków.

 3. Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Klubu.

 4. W Klubie działają następujące sekcje:

  1. Hokeja na trawie

  2. Badmintona

  3. Piłka nożna

 1. W Klubie za zgodą Zarządu mogą być tworzone nowe sekcje.

 

§5

Klub używa pieczęci, loga, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Rozdział II

Cel i środki działania

§6

Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, a szczególnie popularyzacja i rozwój hokeja na trawie, hokeja halowego oraz badmintona. Klub swoje cele realizuje poprzez:

 1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców oraz sympatyków Klubu.

 2. Angażowanie wszystkich zainteresowanych do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych i organizacja imprez sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim, w kraju i za granicą.

 4. Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami poprzez sport.

 5. Organizowanie zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej.

 6. Organizowanie zawodów, turniejów, imprez sportowych i rekreacyjnych.

 7. Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia.

 8. Organizowanie dzieciom, młodzieży i dorosłym różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

 9. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

 10. Propagowanie zasady „fair play” we współzawodnictwie sportowym.

 11. Pomoc w doskonaleniu umiejętności niezbędnej do uzyskania kwalifikacji do szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz uczelni wychowania fizycznego.

 12. Promocja i organizacja wolontariatu.

 13. Organizacja zgrupowań sportowych i szkoleniowych.

 14. Uczestnictwo w lokalnych, ogólnokrajowych i zagranicznych programach wychowawczych i sportowych.

 15. Inicjowanie i rozwijanie współpracy z podmiotami wspierającymi działalność statutową Klubu.

 16. Podejmowanie działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych.

 17. Współpraca z władzami samorządowymi i organami rządowymi, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i środkami masowego przekazu na rzecz rozwoju sportu i społeczeństwa obywatelskiego.

 18. Przestrzeganie niniejszego statutu i regulaminów obowiązujących w Klubie, przez członków Zarządu, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, członków sztabu medycznego i działaczy społecznych.

§7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi.

§8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, działaczy, sympatyków, sponsorów oraz pomocy rodziców uczniów.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa  i obowiązki

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.

 2. Wspierających.

§10

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, nauczyciele, rodzice i opiekunowie prawni oraz sympatycy sportu, którzy złożą pisemną deklarację i zostanę przyjęci przez Zarząd Klubu.

 2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

 3. Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o wpis Klubu do ewidencji, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się decyzji właściwego organu o wpisie klubu do ewidencji.

 

§11

 

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

 3. Uczestniczenia w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.

 4. Reprezentowania Klubu na zawodach i imprezach sportowych.

 5. Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

 6. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§12

 

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

 

§13

 

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub przez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu.

 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu

 

 

 

 

§14

 

Do obowiązków członków należy:

 1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

 3. Godne reprezentowanie barw Klubu.

 4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

 5. Członkowie wspierający – spełnianie zadeklarowanych świadczeń na rzecz klubu.

 6. Członkowie zwyczajni Klubu będący zawodnikami są zobowiązani do godnego reprezentowania klubu oraz do wykonywania innych obowiązków określonych w ustawie o sporcie oraz regulaminach i przepisach związków sportowych, do których klub przynależy.

§15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

 1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

 1. umyślnego naruszenia postanowień statutu,

 2. nie brania udziału w działalności statutowej Klubu poprzez okres 6 miesięcy,

 3. działania na szkodę Klubu,

 4. zaleganie ze składkami za okres 6 miesięcy,

 5. niewypełnianie zobowiązań przez członka wspierającego.

 1. Śmierć członka Klubu.

 2. Likwidację osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

 3. Rozwiązanie się klubu.

 4. Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje prawo odwołania się w 14 dni do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

 

 

Rozdział IV

Władze Klubu

§16

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Klubu,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna,

Kadencja Klubu trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej. 

§17

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata,

 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd co dwa lata lub na wniosek Zarządu.

 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 3. na wniosek 1/3 ogółu członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia

wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§18

 

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 1. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

 3. uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

 4. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 5. ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

 6. uchwalanie zmian statutu,

 7. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków,

 8. podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania stowarzyszenia oraz przeznaczenia majątku likwidowanego stowarzyszenia,

 9. rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 1. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 2. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.

 3. Walne Zebranie Klubu zwołuję się za pomocą ogłoszenie zamieszczonego co najmniej  30 dni przed terminem Zebrania na stronie internetowej Klubu lub za pomocą innego dokonanego przez Członków Zarządu skutecznego zawiadamiania.

§19

 

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 – 5 osób członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wice-Prezesa i Sekretarza a pozostałym członkom przydziela do realizacji zadań określone funkcje.

 2. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące. W posiedzeniach Zarządu mogą dział brać z głosem doradczym osoby zaproszone.

 3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

 4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie Wice-Prezesem.

 

§20

 

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu.

 3. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.

 4. Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.

 5. Przyjmowanie i skreślanie członków.

 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 7. Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

 8. Zwołanie Walnego Zebrania Klub.

 9. Udzielanie wyróżnień i kar przewidzianych w statucie.

 10. Uchwalenie regulaminów i nadzór nad ich realizacją.

 11. Zatwierdzanie planów i celów szkoleniowych.

 12. Zatrudnianie szkoleniowców i innych osób do realizacji do realizacji zadań sportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§21

 1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu. Uchwała Walnego Zebrania Klubu w tej sprawie jest ostateczna.

§22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.

 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.

 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

  1. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,

  2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

  3. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

  4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

  5. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodności z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

§23

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu. Uchwała Walnego Zebrania Klubu w tej sprawie jest ostateczna.

 

 

§24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

 

Rozdział V

Wyróżnienia i kary

§25

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§26

 1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu – prawo wymierzenia następujących kar:

  1. upomnienia,

  2. nagany,

  3. zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

  4. wykluczenia

 2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

 3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VI

Majątek i fundusze Klubu

§27

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:

 1. składki członkowskie,

 2. dotacje budżetowe na zadania zlecone,

 3. dofinansowania i granty jednostek samorządu terytorialnego i rządowego oraz związków sportowych,

 4. dopłaty za udział w zgrupowaniach i zawodach,

 5. wpływy z organizacji imprez,

 6. darowizny,

 7. umowy sponsorskie - reklamowe,

 8. majątek,

 9. inne wpływy.

 1. Cały dochód przeznaczony jest na działalność statutową oraz pokrycie niezbędnych kosztów funkcjonowania klubu.

 

§28

Dla ważności dokonywania czynności prawnych, oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych w imieniu Klubu oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Klubu wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§29

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

§30

 1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

 3. Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§31

 1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Klubu i Zarządowi Klubu.

 2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych przysługuje zarządowi Klubu.

 3. Uchwały walnego Zebrania Klubu zmieniającą interpretację Zarządu Klubu nie działają wstecz.

§32

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o Stowarzyszeniach, ustawy o sporcie oraz przepisy wymienione w § 3 pkt 1 oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§33

Niniejszy statut zatwierdzono Uchwałą Walnego Zgromadzenia dnia 31 maja 2021 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2022r.

 

 Tarnowskie Góry, dnia …………………………….

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Prezes UKHT „ÓSEMKA”